บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคาิ  3,100 บาท
 ราคาิ  2,890 บาท
 ราคาิ  1,790 บาท
sony Nikon