บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาิ  5,600 บาท
ราคาิ  3,200  บาท
sony Nikon