บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     
Body
ปกติ  239,000 บาท
พิเศษ 210,000 บาท 
Body
ปกติ  149,000 บาท
พิเศษ 135,000 บาท 
Body
พิเศษ 69,000 บาท 
KIT
( EF24-105 f/4LISUSM)
พิเศษ 105,000  บาท 

Body
พิเศษ xxx บาท 
Body
ปกติ 44,900 บาท
KIT  (EF S18 - 135 IS)
ปกติ  55,900 บาท
KIT  (EF S18 - 85 IS )
ปกติ  69,000 บาท
Body
ปกติ  35,900 บาท
พิเศษ 30,900 บาท 
KIT  (EF-S 18-55 IS )
ปกติ  38,900 บาท
พิเศษ  33,900 บาท 
KIT  (EF-S 18-200 IS )
พิเศษ 49,500 บาท 
Body
พิเศษ 26,900 บาท 
KIT (EF-S 18-55 IS )
พิเศษ  29,900  บาท 
KIT  (EF-S 18-135 IS )
พิเศษ 38,900  บาท 
Body
พิเศษ 20,900 บาท 
KIT (EF-S 18-55 IS )
ปกติ  25,900 บาท
พิเศษ  29,900  บาท 
KIT (EF-S 18-135 IS )
ปกติ  40,900 บาท
พิเศษ 34,900  บาท
 
KIT 
( EF-S BK,RE,BW,MG )

ปกติ  19,900 บาท
พิเศษ   18,900 บาท 
sony Nikon