บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Body
ปกติ 24,900 บาท 
Body
ปกติ 17,990 บาท 
sony Nikon