บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ราคา 15,990 บาท 
     ราคา 13,990 บาท 
  ราคา 9,990 บาท 
ราคา  8,990 บาท 
 ราคา   7,990 บาท 
ราคา   7,990 บาท 
ราคา 4,990 บาท 
ราคา 3,990 บาท
ราคา  2,290 บาท
ราคา 21,990 บาท
ราคา 32,990  บาท
ราคา 3,990  บาท
ราคา 4,990  บาท
ราคา 4,990  บาท
sony Nikon