บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคา 14,990 บาท
 ราคา 12,990 บาท
 ราคา xxxxx บาท 
 ราคา xxxx บาท
 ราคา 7,990 บาท
 ราคา 5,990 บาท 
 ราคา 2,990 บาท
 ราคา 3,990 บาท 
 ราคา 8,990 บาท
sony Nikon