บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคาิ  16,990 บาท
 ราคาิ  10,990 บาท
sony Nikon