บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ราคาิ 28,000 บาท
ราคาิ 9,900 บาท
sony Nikon