บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ราคาิ 58,500 บาท
ราคาิ 34,500 บาท
ราคาิ 29,500 บาท
ราคาิ 22,000 บาท
ราคาิ 19,000 บาท
ราคาิ  9,000 บาท
sony Nikon