บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 ราคาิ 13,800 บาท
 ราคาิ  9,400 บาท
sony Nikon