บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 4  GB  ราคา  Call  บาท  
 8  GB
 ราคา  Call  บาท  
 16 GB
 ราคา  Call  บาท  
 32 GB
 ราคา  Call  บาท  
 4  GB  ราคา  Call  บาท  
 8  GB  ราคา  Call  บาท  
 16 GB  ราคา  Call  บาท  
 32 GB ราคา  Call  บาท 

 

sony Nikon