บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาิ  5,990 บาท
ราคาิ  3,990 บาท
ราคาิ  2,990 บาท
ราคาิ  1,490 บาท
   
sony Nikon