บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ราคา 69,900 บาท
ราคา 49,900 บาท
ราคา 46,900 บาท
ราคา 30,900 บาท
ราคา 27,900 บาท
ราคา 22,900 บาท
ราคา  19,900 บาท
sony Nikon